0968.433.499

Saturday, July 31, 2021
Trang chủ Nội dung đào tạo Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng II

Theo Thông tư số: 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV thông tư liên tịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ...

Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng I

Theo Thông tư số: 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV thông tư liên tịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ...

Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp các bậc

Theo các thông tư số: - Thông tư số: 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV thông tư liên tịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp...

Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng I

Theo Thông tư số: 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV thông tư liên tịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ...

Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II

Theo Thông tư số: 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV thông tư liên tịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ...