Kỹ năng soạn thảo văn bản – Phần 1

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ VĂN THƯ LƯU TRỮ
Chuyên đề: Kỹ năng soạn thảo văn bản

Vì sao phải học môn Kỹ năng Soạn thảo văn bản?
– Trong xã hội hiện đại, đặc biệt là trong hoạt động quản lý, điều hành, thông tin là một nguồn lực quan trọng hàng đầu, không thể thiếu.
– Nhà quản lý phải có thông tin, phải thu thập, xứ lý và truyền đạt, lưu trữ thông tin
– Để thực hiện được yêu cầu đó nhà quản lý có thể sử dụng nhiều phương tiện, cách thức khác nhau nhưng Văn bản là một phương tiện quan trọng nhất và không thể thiếu.
– Văn bản là nguồn thông tin chính thức, có độ tin cậy cao
– Để điều hành được cơ quan/doanh nghiệp phải dựa vào hệ thống Văn bản quản lý nhà nước; doanh nghiệp phải xây dựng một hệ thống Văn bản để tạo nên tính chuyên nghiệp.
– VB luôn gắn liền với hoạt động quản lý, thể hiện quyền lực của nhà QL trong CQ/DN
– Có kỹ năng soạn thảo VB sẽ giúp chúng ta làm việc hiệu quả và khoa học hơn.
Nói tóm lại soạn thảo văn bản là một trong những kỹ năng quan trọng và cần thiết đối với nhân viên văn phòng, thư ký văn phòng.

Giới thiệu môn học
Tên môn học: KỸ NĂNG SOẠN THẢO VĂN BẢN

1. Mục tiêu của môn học
a. Kiến thức:
– Sau khi học môn này, sinh viên/học viên hiểu được hệ thống văn bản nói chung;
– Hiểu được khái niệm, vai trò, chức năng của VB trong hoạt động của CQ, DN.
– Quy trình soạn thảo, cấu trúc của văn bản hành chính.
b. Kỹ năng
– Có khả năng vận dụng những phương pháp soạn thảo và quản lý hoạt động xây dựng và ban hành văn bản trong CQ/DN.
– Có kỹ năng thực hành soạn thảo một số loại văn bản thông dụng trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp: quyết định, thông báo, tờ trình, công văn, báo cáo, hợp đồng, biên bản…
2. Nội dung tóm tắt môn học:
– Nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cần thiết về kỹ năng soạn thảo, trình bày và ban hành các loại văn bản trong công tác văn phòng (các loại văn bản: quyết định, tờ trình, báo cáo, biên bản, công văn …) cũng như trong hoạt động kinh doanh (hợp đồng, thư thương mại …).
3. Nhiệm vụ của sinh viên, học viên
– Phải nghiên cứu trước giáo trình, chuẩn bị các ý kiến, câu hỏi, đề xuất khi nghe giảng.
– Sưu tầm, nghiên cứu các các tài liệu có liên quan đến nội dung của từng phần, từng chương, mục hay chuyên đề theo sự hướng dẫn của giảng viên;
– Tham dự đầy đủ các giờ giảng của giảng viên và các buổi tổ chức thảo luận dưới sự hướng dẫn và điều khiển của giảng viên theo quy chế.
– Tự học những kiến thức trong giáo trình chính và tài liệu tham khảo, tạp chí chuyên ngành… dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
– Sinh viên phải chủ động thường xuyên lên thư viện đọc sách, tài liệu, tạp chí chuyên ngành phục vụ hoạt động học tập trên lớp, nghiên cứu khoa học và làm bài tập nhóm.
– Tham gia đầy đủ các kỳ kiểm tra theo quy định của nhà trường.
4. Tài liệu học tập
Lê Văn In (CB), Văn bản quản lý nhà nước và kỹ thuật soạn thảo văn bản, Nxb. Đại học Quốc gia TP. HCM, 2012.

Các văn bản áp dụng
1. Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư.
2. Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP
3. Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

NỘI DUNG
Chương 1. Khái quát chung về văn bản
Chương 2. Thể thức và kỹ thuật trình bày VB
Chương 3. Quy trình soạn thảo và ban hành văn bản
Chương 4. Kỹ thuật soạn thảo một số loại VB hành chính, hợp đồng và thư tín thương mại

Trích từ bài giảng của Ths. Nguyễn Văn Thỏa

Ghi chú: Học viên cần tài liệu xin vui lòng liên hệ trung tâm

Kỹ năng soạn thảo văn bản – Phần 1
5 (100%) 1 vote
Kỹ năng soạn thảo văn bản – Phần 1 vào lúc: October 4th, 2017 bởi VTE