0968.433.499

Bảng điểm

Kết quả thi cuối khóa dành cho học viên. Khi có chứng chỉ cuối khóa, trung tâm sẽ thông báo để các anh/chị nhận chứng chỉ tại trung tâm.
Ghi chú: Khi đến nhận chứng chỉ, các anh/chị vui lòng kèm theo giấy CMND